Begeleiding

 

Psychomotorische ondersteuning

 

Bij het in kaart brengen van de specifieke leermoeilijkheden van een kind bekijk ik of er sprake is van factoren in het kind zelf en/of factoren buiten het kind in de omgeving.

 

Bekende oorzaken van motorische/leermoeilijkheden op de basisschool zijn :

- Lees -  reken -  en schrijfproblemen

- Slechte concentratie

- Zwak ruimtelijk inzicht

- Slechte coördinatie

 

Met behulp van het motorische screeningsinstrument van Huyberechts worden de belemmeringsfactoren in een schema samengevat. De informatie uit deze toets is niet alleen praktisch bruikbaar voor correctie van de motorische dysfunctie, maar ook voor preventief werken. Bij het aanleren van  grote- en kleine motorische vaardigheden gaat het erom dat het kind een zo volledig mogelijk lichaamsplan ontwikkelt. Door oefening worden bewegingen beheersbaar en worden ze verankerd in het lichaamsbesef. Voor het goed kunnen uitvoeren van opdrachten en het kunnen begrijpen van demonstraties en uitleg van de leerkracht is het noodzakelijk dat het lichaamsbesef goed ontwikkeld is. Dit wordt ook wel genoemd het proces van abstraheren. Het kind bouwt een lichaamsidee op en gelijk daarmee een zelfidee.

 

De theorie die motoriek beschouwt als aspect van het lichamelijk functioneren stelt, dat leerstoornissen een relatie hebben met de ontwikkeling van de sensomotoriek, waar de cognitieve ontwikkeling op gebaseerd is.

 

 

Dyscalculie en rekenproblemen

 

Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisstrategieën en vaardigheden van rekenen en wiskunde. De benadering van de Remedial teacher  is gericht op gestructureerd onderwijs, waarbij de handelingen stap voor stap aangeleerd worden door  veel  oefening en herhaling. 

 

Begeleiding.                                                                                                                                                                  Een effectieve aanpak wordt systematisch opgezet met het stellen van doelen, plannen en evalueren.    Van uit procesdiagnostiek inventariseer ik wat precies het probleem is en welke hulpvraag  geformuleerd kan worden om het leerdoel te realiseren. Tijdens dit gesprek komt  naar voren waar de mogelijkheden van het kind  precies liggen die nodig zijn in dit leerproces. Het leerdoel wordt in het handelingsplan uitgewerkt, waarin de didactische onderwijsbehoefte van de leerling omschreven staat met hoofddoel en tussen doelen. De leerling staat centraal en zijn motivatie is van belang  om de doelstelling te realiseren.

 

Een taakgerichte aanpak van rekenproblemen.

In het handelingsplan worden de doelen vastgesteld en wordt beschreven op welke manier er aan de doelen gewerkt wordt en op welk moment er geëvalueerd wordt.  De aanpak is taakgericht en sluit aan op het niveau waarop het kind zit. De regels en strategieën worden expliciet aangeboden en er is voldoende oefening om de vaardigheden in een brede context toe te passen. De feedback methode,  wacht – hint – prijs,  geeft de leerling de gelegenheid om zelf de fout te ontdekken en te verbeteren. Deze wijze stimuleert zelfreflectie en motivatie.

 

 

Dyslexie en lees – en - spellingproblemen.

 

Personen met dyslexie hebben grote problemen met het automatiseren van taalvaardigheden, zoals lezen en spellen. Door de hardnekkigheid van deze problematiek hebben de leerlingen extra ondersteuning nodig. Bij aanvang van het onderwijs leren  kinderen de letters en de daarbij behorende klank. Het kind  leert  uit  grafemen (letters ) woorden te  vormen  of  fonemen(Klanken )  in grafemen weer te geven (spellen). Dit proces noemen we decoderen en is bij veel kinderen met dyslexie heel moeilijk  

 

Begeleiding

Dyslectische kinderen vertonen vaak vermijdingsgedrag en angst ten aanzien van lezen en spelling. De hulp aan deze kinderen vergt speciale expertise en effectief handelen. Een effectieve aanpak wordt

systematisch opgezet met het stellen van doelen, plannen en evalueren.

 

Een taakgerichte aanpak van het lees – en spellingprobleem.

De aanpak is gericht op het kunnen omzetten van grafemen(letters) in klanken (fonemen )en vice versa. De instructie is expliciet, dat betekent dat ik in kleine stapjes uitleg geeft in leesstrategieën en spellingregels. De oefeningen worden op verschillende niveaus aangeboden, zodat de aangeleerde vaardigheid  ook toegepast wordt in een bredere context. Het spellen van woorden blijkt dan ook bij te dragen aan het kunnen lezen ervan. Zwakke lezers en spellers zijn gebaat bij veel herhaling en feedback op datgene wat ze gelezen of geschreven hebben. Het verbeteren van fouten heeft een positief effect op de leesvaardigheid.

 

Voor alle leerlingen is het belangrijk om de lees- en spellingmotivatie te stimuleren en te bevorderen. Door activiteiten te plaatsen in een betekenisvolle context bevorder ik de actieve deelname in het proces.